Echea

Installation, cristal soufflé, 190 x 25 x 25 cm, 2021.